De Vrijheid Methode is onderdeel van praktijk Gelukkig Zijn.

Algemene voorwaarden Vrijheid Methode

Inleidende bepalingen

Deelnemer: de wederpartij van de Vrijheid methode.
Vrijheid methode: onderdeel van praktijk praktijk Gelukkig Zijn, praktijk voor alternatieve geneeswijzen, vertegenwoordigd door Floris Weijenburg.

Algemene bepalingen

Alles wat in het contact tussen de vertegenwoordiger van de Vrijheid Methode en de deelnemer besproken wordt blijft vertrouwelijk conform de normen zoals deze gesteld worden in de wet op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Alleen de deelnemer heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. Hij/zij kan daartoe in goed overleg de Vrijheid Methode machtigen.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de sessie, de workshop of de cursus.

De praktijk praktijk Gelukkig Zijn is niet aansprakelijk voor het handelen of het nalaten van handelen door de deelnemer voor, tijdens en na een gereserveerde individuele coaching-sessie, cursus of workshop.

Bij klachten en/ of aandoeningen die als ernstig worden ervaren adviseert praktijk Gelukkig Zijn altijd een consult bij de huisarts om onderliggende, acute medische situaties tijdig te behandelen.

Individuele sessies, workshops en cursussen worden gegeven in de praktijkruimte van de Vrijheid Methode aan de Mutjeskamp 18 te Lith.

Met deelnemer worden prijsafspraken gemaakt. In de regel is dit een vaste prijsafspraak op basis van een uurtarief/ prijs van de workshop/cursus welke op de website wordt vermeld.

De deelnemer houdt zich aan de afspraken. Bij afzegging van een eenmaal gereserveerde workshop of cursus keren wij geen geldbedragen uit. Wel is het mogelijk de cursus of workshop op een ander moment te volgen, maar alleen bij afmeldingen die plaatsvinden op maximaal 5 werkdagen voor aanvang van het evenement. Annuleringen zijn op kosten van de deelnemer. Wanneer er sprake is van afmelding voor een tweede deel van de cursus door ziekte is het mogelijk dit deel bij een volgende gelegenheid te volgen.

Uitzonderingen gelden in de volgende gevallen:
  • indien er sprake is van een ziekte van de deelnemer waarbij behandeling door een arts noodzakelijk is, een ziekenhuisopname van de deelnemer of van een direct naaste, of het overlijden van een directe naast is het mogelijk de cursus of workshop bij een andere gelegenheid te volgen;
  • indien er sprake is van overlijden van de deelnemer.

Aanbod en aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer via het aanbod van de Vrijheid Methode middels een bevestiging van reservering. Door de bevestiging van de reservering door de praktijk Gelukkig Zijn is de deelnemer aan deze overeenkomst gebonden.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de deelnemer(s) enerzijds en praktijk Gelukkig Zijn anderzijds verloopt uitsluitend via de deelnemer.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen bij het reserveren van een cursus of workshop uit het aanbod van de Vrijheid Methode voorafgaand aan het evenement te worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient in ieder geval op de dag van de cursus/ workshop in het bezit van praktijk Gelukkig Zijn te zijn. Informatie rondom de betaling ontvangt u in de reserveringsbevestiging.

De bedragen die in deze voorwaarden en op de website worden vermeld gelden, voor zover van toepassing, exclusief BTW. De praktijk Gelukkig Zijn behoudt het recht prijzen op de website te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds geboekte sessies, cursussen en workshops.

Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. Hij wordt daar door praktijk Gelukkig Zijn schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid de betaling tot op de dag van het gereserveerde evenement te voldoen.

Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. praktijk Gelukkig Zijn heeft het recht om de verschuldigde kosten alsnog in rekening te brengen en kan uw deelname aan het evenement weigeren.

Verplichtingen

De deelnemer mag een deskundige en integere houding van de vertegenwoordiger van de Vrijheid methode verwachten bij deelname aan een cursus, workshop of individuele sessie. De vertegenwoordiger van de Vrijheid Methode stelt zich gedurende de aangegeven tijdspanne beschikbaar voor de deelnemer en spant zich in om de deelnemer te ondersteunen in het bereiken van het door de deelnemer gewenste resultaat.

Wanneer de deelnemer de houding van de vertegenwoordiger niet als steunend ervaart gedurende een sessie, workshop of cursus, heeft de deelnemer het recht dit direct te melden aan de vertegenwoordiger.

Van de deelnemer wordt eveneens een integere houding verwacht ten aanzien van de vertegenwoordiger van de Vrijheid Methode en eventuele medecursisten. Mocht de vertegenwoordiger van de Vrijheid methode de houding van de deelnemer als storend ervaren voor het verdere verloop van de workshop of cursus dan behoudt deze zich het recht voor de betreffende deelnemer hierop te wijzen. Wanneer dit niet tot verbetering leidt mag de deelnemer verdere deelname aan de workshop of cursus worden ontzegt. In dit geval kan de deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van het door hem of haar betaalde cursusgeld.

Klachten

Bij klachten over de inhoud van de gereserveerde sessie, cursus of workshop zal praktijk Gelukkig Zijn binnen 7 werkdagen reageren. Het is niet mogelijk praktijk Gelukkig Zijn aansprakelijk te stellen voor opgelopen persoonlijke schade/ leed in navolging van deelname aan een sessie, cursus of workshop. Het op initiatief van de deelnemer afbreken van een sessie, cursus of workshop gedurende deze sessie, cursus of workshop leidt niet tot restitutie van de reeds betaalde kosten.

Praktijk Gezondheid behoudt het recht de inhoud van deze gestelde algemene voorwaarden aan te passen waar nodig.